معرفی جاجیم یزد، دلیل شهرت جاجیم یزد چیست؟

میبد شهری در شمال استان یزد است و از میبد به عنوان شهر زیلو یاد می کنند و به عنوان شهر زیلوی جهانی انتخاب شد. محدوده ی یزد و شهرستان میبد به تولید زیلو های زیبا شهرت دارند و چون به طور کامل از پنبه تولید می شوند، برای اقلیم گرم مناسب هستند و نقش قالی تابستانی را در خانه به عهده می گیرند.

فرش نوشت بیشتر