5 مرحله محاسبه میزان مواد اولیه فرش دستبافت

قسمت اول محاسبه خامه قالی محاسبه مقدار مواد اولیه مصرفی قالی یکی از مواردی است که باید تولید کننده فرش با آن آشنا باشد و بتواند برآورد دقیقی از میزان مصرف هریک از مواد اولیه […]

راهنمای خرید بیشتر