قالی قشقایی دستبافت، مظهر هنر ایلات قشقایی

مهد قالی قشقایی کجاست ؟ سـرزمینی کـه قشـقایی ها در آن زندگـی می‌کننـد، فـارس اسـت. منطقـه وسـیعی بـه مسـاحت ۱۳۳ هـزار کیلومتـر مربـع کـه بیـن دامنه‌هـای زاگـرس و سـواحل خلیج فارس محصـور اسـت. فـارس نـام […]

فرش نوشت بیشتر