فرش تبریز

تاریخچه بافت فرش در تبریز به قبل از دوره صفویه باز می گردد و آن چنان قدمت دارد که تبریز را به عنوان یکی از قدیمی ترین و معروف ترین مراکز بافت فرش دستبافت، یاد می کنند. نوع طرح و بافت فرش های دستبافت در تبریز با گذشت زمان بسیار تغییر کرده است..

فرش نوشت بیشتر