نقوش گياهی اسلیمی و ختايی

اولین نقوش بر دل غارها، صخره ها و سفال ها توسط انسان های نخستین ترسیم شده است. ولی به تدریج و با گذشت زمان، انسان توانست به آن ها تکامل ببخشد. این نقوش، شامل موضوعات […]

فرش نوشت بیشتر